is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuigde daarin van Stanley, dat deze over het geheel genomen nobel had gehandeld. Ook schreef hij nog den lcn Mei een brief aan den New- York Herald, die de merkwaardige woorden bevat, welke later op zijn grafsteen in de Westminster-Abdij gebeiteld zijn: „Al wat ik hieraan in mijn eenzaamheid kan toevoegen is dit: moge 's Hemels rijke zegen nederdalen op een ieder — Amerikaan, Engelsehm a n of T u r k - die helpen wil, deze open wonde van de wereld te heelen!" Hij schreef die woorden, juist op den dag af, een jaar vóór zijn dood ter neder. Te midden van de algemeene duisternis en de groote onbekendheid met God en Jezus' genadevolle liefde rondom hem, was het moeilijk om te blijven gelooven dat Afrika nog eens zou gewonnen worden voor het Evangelie. Hij had dan ook telkens zijn geloof dienaangaande te stalen en te sterken en zich moed in te spreken door de gedachte dat het tóch geschieden zou, trots de ontredderde toestanden die hij om zich heen zag. Zoo schreef hij den 13en Mei in zijn dagboek.

13 Mei. — Hij zal Zijn woord houden, Hij die vol is van liefde en vol van genade en waarheid: daaraan kan niet worden getwijfeld. Hij heeft gezegd: „Die tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen," en „Al wat gij vraagt in Mijnen naam, dat zal ik u geven." Hij zal Zijn woord houden! Daarom mag ik tot Hem komen en nederig mijn smeekschrift aanbieden en alles zal goed worden. 1 wijfel kan hier niet worden toegelaten: dat is zeker 1

Hij twijfelde er in dezen tijd weer min of meer aan of hij de eigenlijke N ij 1-bronnen wel op het spoor was, dan of het misschien niet zou blijken dat