is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen. Doch hij stierf juist zes dagen vóórdat Stanley den reiziger te Oejiji te hulp kwam. En nü ontving Livingstone, tien maanden vóór zijn eigen dood, in het hartje van Afrika dit voor hem zoo treurige bericht!

Eindelijk was dan door de goede zorgen van Stanley en den Amerikaanschen Consul de versche troep aangekomen, bestaande uit 57 mannen en jongelieden. Er waren verscheidene onder, die reeds met Stanley den tocht hadden medegemaakt. Ook waren er weder eenige Nassickers uit Bombay bij, en met name daaronder John en Jacob Wainwright. Laatsgenoemde had een flinke opvoeding genoten, — en aan hem is het te danken, dat wij weten hoe alles zich in de laatste acht maanden na Livingstoned dood heeft toegedragen. De reiziger trof het best met al deze mannen en was er zeer gelukkig mede. Hij schreef dan ook — zeer kort voor zijn dood — aan Stanley dat hij hem zeer dankbaar was, verder, dat de expeditie als een machine werkte en hij nooit een bevel tweemaal behoefde te herhalen. Het ware te wenschen geweest, dat hij vroeger zulke reismakkers bij zich had gehad!

Den 25,n Augustus vertrok het reisgezelschap; het bereikte den 8in October het Tanganjikameer en bleef daar uitrusten, wijl allen oververmoeid en velen ziek waren, waaronder ook Livingstone zelf, die het weder met de ingewanden te kwaad had. Daarna trok men langzaam verder, zonder dat er iets bijzonders voorviel. Daar het jaargetijde reeds