is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reiziger. En ook andere landen, ook F r a n k r ij k, Duitschland en Portugal zonden expedities uit onder bekwame leiders, om het zwarte werelddeel nader te onderzoeken. Men ziet het wit op de landkaart van Afrika al meer en meer plaats maken voor de zwarte letters der plaatsnamen, en men ziet het donkere, niet of ternauwernood gekende van Afrika bloot komen in de helle zoeklichten van de Europeesche beschaving: het is alsof de Christenwereld met algemeene stemmen, zonder voorafspraak, besloten heeft, Livingstone's werk niet te laten versterven en Afrika te doen leven.

Ja, te doen leven. Ook in een anderen, in een hoogeren zin! Afrika zou niet alleen geopend worden voor de beschaving met al haar voor-en nadeelen, en niet alleen zou er zooveel mogelijk paal en perk gesteld worden aan den handel in menschen en de afgrijselijke gevolgen, die deze handel na zich sleept. Neen, onder den invloed van hem, die zich tot het laatste toe zendeling gevoelde — een man, van God gezonden, om hun die in duisternis en ellende zaten, het licht des Evangelies te brengen — zou na zijn dood een groote uitbreiding aan het zendingswerk in Afrika worden gegeven. Hij zelf bezat uitnemend de gave om, toen hij zich in Engeland bevond, jongelieden op te wekken tot den zendingsarbeid in Afrika en hij had dan ook reeds verscheidene personen voor dien arbeid aangeworven. En nu hij gestorven was, ontstond — zooals wij al aangaven — de Livingstonia-zending en -kolonie