is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Vrije Schotsche Kerk; ook op de nieuw aangevangen Universiteit s-zending onder Bisschop Steere wezen wij reeds vroeger. Nog andere, Engelsche zendingsstations werden gevormd. De Societé des Missions Evangeliqties van Parijs vestigde met zeer veel succès een zendingspost in het Barotsi-dal aan de Zambési. Ook Amerika zond zijn zendelingen naar Afrika en vormde er belangrijke zendingsstations, terwijl ook de medische zending in Midden-Afrika op zijn aansporing een flinke vlucht nam. *) Neen, zijn leven en zijn arbeid was niet vergeefsch geweest, hoe somber en treurig ons ook de afloop er van toelijkt en hoe weinig vrucht hij er ook zelf van heeft mogen beleven! „Vreest God en doet uw best had hij, zooals wij weten, eens gesproken op een examendag tot de schoolkinderen van Hamilton. Hij had God gevreesd, hij had met inspanning van alle krachten en hard gewerkt bij al wat zijn hand vond om te doen en.... volgehouden tot het laatste, het overige aanzijn God overlatend. Deze zou het ten slotte toch „wél met Afrika maken," wie of wat er zich ook tegen verzet, — al zou h ij zulks niet meer beleven!

Toen Livingstone eens op uitnoodiging van de Britsche Associatie te Bath voor een talrijk publiek over Afrika gesproken had, bevond hij zich op de terugreis naar huis met den Turkschen Ambassadeur, Musurus Pacha, in dezelfde spoorwegcoupée. Bij

') In 1895 arbeidden in Afrika 40 Zendingsvereenigingen met 100 blanke en 1000 inlandsche zendelingen.