is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

DE MENSCHELIJKE geest werkt onverdroten aan de oplossing van tal van maatschappelijke vraagstukken. Niet altijd echter komen de uitkomsten ten goede aan alle maatschappelijke klassen, doch bewerken veeleer den ondergang van vele onafhankelijke staatsburgers.

Het baat echter niet tegen den stroom op te roeien, indien de maatschappelijke verhoudingen in den loop der tijden veranderingen ondergaan, zooals in vele opzichten heeft plaats gevonden. Een vasthouden aan oude vormen en gebruiken, die niet meer in dezen tijd passen, is daarom niet aan te bevelen. Veeleer dient men zich met alle gepaste middelen aan te passen aan de veranderde omstandigheden.

In winkelierskringen heeft het Warenhuis — deze nieuwe vorm van warenverdeeling als gevolg van veranderde maatschappelijke verhoudingen, — voor eenige jaren geleden heel wat ontsteltenis teweeg gebracht. En niet ten onrechte, want te ontkennen is het niet, dat door deze wijze van in 't klein te verkoopen, talrijke winkeliers ernstig in hun bestaan werden getroffen.

Dit mag echter geen reden zijn om bij de pakken te gaan neerzitten, doch veeleer moet het een aansporing zijn om na te gaan, welke oorzaken, behalve het groote kapitaal en de grootsche inrichting, het Warenhuis gewoonlijk succes bezorgen.

Om dit op eenvoudige en doeltreffende wijze te kunnen doen, heeft een veelbelovende schrijfster Mej. Estella Schönberg, een werk samengesteld, getiteld „ Wat kan en moet elke winkelier van het warenhuis leeren", waaruit de winkelier naar hartelust zijn wijsheid kan putten.

Met behulp van Amerikaansche, Duitsche en Fransche bronnen heeft Mej. Schönberg een trouw beeld gegeven van de geheimen der organisatie van de groote en soliede warenhuizen in die landen, alles in duidelijken en populairen toon geschreven en toegelicht door een groot aantal formulieren en afbeeldingen.