is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoom is voor verwarming aan te wenden en de stoommachine kan zich het best aanpassen aan de verschillende krachts-eischen van zomer en winter. En dat in den winter een groot warenhuis tengevolge van de talrijke etalagevensters, deuren en glazen lantaarns, — welke noodzakelijk zijn voor de belichting der verkoopruimten, — geweldige massa's stoom voor verwarming gebruikt, dat ziet de voorbijganger reeds bij een vluchtigen aanblik van den gevel. Het kenmerk van de moderne verkooppaleizen is het principe: Zooveel mogelijk openingen en licht, zoo weinig mogelijk metselwerk.

Voor kleinere warenhuizen met minder krachtsverbruik is na stoomkracht zuiggaskracht door middel van bruinkolen het goedkoopste. Dan volgt kracht door dieselmotoren en ten slotte anthraciet-zuiggaskracht.

In het warenhuis A. Wertheim te Berlijn, Leipzigerstrasse, om een bestaand voorbeeld te kiezen, is de ruimte voor de ketels gevonden door kelders te bouwen onder open plaatsen. Daardoor reiken de fundamenten van het ketelhuis tot diep in het grondwater en ging het bouwen met veel moeielijk'heden gepaard, daar men te kampen had met sterken waterdrang.

Om te voldoen aan de voorschriften der bouwpolitie, moesten onder de bewoonde oppervlakten vier veiligheidsketels aangebracht worden, die met oververhitten damp van 10 '/2 atmosfeer werkend, zeer zuiver ketelwater noodig hebben, waartoe een waterzuivering in de pompruimte verzorgd wordt. Tot meerdere zekerheid zijn in het ketelhuis spuitkranen geplaatst, die bij eventueel weigeren der automatische ketelvoeding den stoker in de gelegenheid stellen, den ketel met de hand te vullen.

Daar de beschikbare ruimte betrekkelijk klein is, moest overgegaan worden tot een machinalen toevoer van kolen en wegruiming der asch. De kolen worden direct uit den wagon in de voorraadkelders geworpen, die nauwelijks de benoodigde hoeveelheid voor één dag kunnen bevatten. Een schepmachine schept ze in een lift, die ze naar het ketelhuis brengt,