is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeds netjes uitziet, daarbij komt nog de verlichting van den gevel, het uitzien der etalages en de naamborden. De ramen worden gewoonlijk bij abonnement schoongehouden, evenzoo zijn er in alle groote steden personen, die speciaal gevels schoonhouden.

Voor de etalagegordijnen zijn de etaleurs verantwoordelijk. Daar rolgordijnen vooral in den zomer dikwijls rekken en dan scheef oprollen, gebruikt men tegenwoordig meestal gordijnen, die in het midden uitschuiven. Bij deze moet men er op letten, dat ze des avonds en op zondagen door het publiek gezien worden. Hoe smaakvoller ze zijn, des te aangenamer indruk het gebouw op die tijden maakt. Tegenwoordig ziet men er gewoonlijk van af, metalen stangen langs de etalage vensters aan te brengen en laat het publiek zoo dicht mogelijk de etalages naderen. Waar men wel stangen heeft, moet er voor gezorgd worden, dat ze steeds glimmend zijn. Terwijl de parterre-etalages zoo dikwijls mogelijk veranderd worden en wel in die volgorde, dat dagelijks nieuw geëtaleerde vensters te zien zijn, is men er van teruggekomen, voor de buitenramen der andere verdiepingen uit te stallen, daar de moeite en het bederven der goederen niet in verhouding staan tot het voordeel ervan.

Daar men het evenwel moeilijk vermijden kan, de achterzijde van stellingen of dergelijken voor de bovenvensters te plaatsen, verbergt men die gewoonlijk achter schutten of schermen, die men in overeenstemming brengt met den gevel en die men geheel onbeschilderd laat of wel kan gebruiken tot het aanbrengen van firma of goederenopschriften. In geen geval moet men dergelijke reclame op de ramen zelf schilderen.

Ook op het punt van buiten-verlichting hebben de warenhuizen een nieuwe richting aangegeven door, overtuigd van de aantrekkingskracht van het licht op het publiek, verder te gaan dan noodzakelijk was en de zoogenaamde effectverlichting toe te passen, die er alleen op berekend is, de opmerkzaamheid van het publiek te trekken. De verblindende lichtmassa gaat gewoonlijk uit van een rij