is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Komt de inkooper niet uit met het toegestane bedrag, of heeft hij voor bizondere gelegenheden geld voor inkoop noodig, dan moet hij schriftelijk na-toestemming aanvragen. Hiertoe moet hij zijn met redenen omkleed verzoek in een speciaal aanvraagboek schrijven, waarin dan de inkoopdirectie aanteekent, of het verzoek wel of niet wordt ingewilligd. (formulier 3).

Fabrikanten, die op de een of andere wijze de firma of den inkooper te kort gedaan hebben, worden op de zoogenaamde zwarte lijst geplaatst; van hen mag onder geen voorwaarde meer gekocht worden. Deze strenge maatregel wordt natuurlijk uiterst voorzichtig toegepast. Het voorstel, om een firma op de zwarte lijst te zetten, moet door den inkooper schriftelijk worden gedaan, en wordt dan door twee vertrouwde personen onpartijdig onderzocht.

Staat eenmaal een fabrikant op de zwarte lijst, dan kan hij alleen met toestemming van de hoofddirectie daarvan geschrapt worden.

Het warenhuis heeft voor den inkoop een nieuwe en belangrijke richting ingeslagen, door niet alleen alle inkomende offerten te laten onderzoeken, maar ook de inkoopers zelf naar de fabrieken te zenden. Wil de inkooper een inkoopreis maken, dan moet hij zijn aanvraag in een boek schrijven met de vermelding, hoeveel en welke artikelen hij wil koopen. Dit boek wordt de inkoopdirectie voorgelegd, die in de eerste plaats de rekening der betreffende afdeeling naziet, om te weten, of de gewenschte inkoopsom nog disponibel is. Wordt de reis den inkooper toegestaan, dan moet hij eerst een formulier onderteekenen. (4)

Zeshonderd gulden heb ik als reiskosten voor een inkoopDwV/ reis naar Engeland ontvangen en verklaar hierbij uitdrukkelijk, dat het mij bekend is, dat orders slechts dan geldig zijn, wanneer zij de handteekening der firma dragen. Bovendien verplicht ik mij, eiken dag een bericht van mijn werkzaamheden te geven.

E. MULLER.

Formulier 4.