is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegelijkertijd scheurt de verkoopster een der couponnetjes uit het verzamelboekje, dat de nummers 9000 (het nummer van het boekje) en 1 (het nummer van den inkoop) draagt en plakt dit op den origineelen kasbon. De kooper krijgt zijn verzamelboekje terug en begeeft zich naar een andere afdeeling, om verdere inkoopen te doen. Het gekochte artikel wordt onmiddellijk met den origineelen kasbon en het duplicaat naar de verzamelkas gebracht. Hier worden nu alle aankomende artikelen, waarvan de kasbon het opgeplakte nummer 9000 draagt, in één vakje gelegd, dus verzameld. Is de kooper klaar met koopen, dat gaat hij naar de verzamelkas, legt zijn verzamelboekje over en betaalt de daarin geschreven bedragen. De kooper heeft dus niet noodig, aan de verschillende kassen te staan dringen en te wachten op het inpakken der artikelen. Daarbij ontvangt hij het gekochte netjes bij elkaar gepakt en behoeft niet met diverse pakken te loopen.

Zoo eenvoudig en practisch deze inrichting ook is, toch maakt het publiek er zelden gebruik van en tot zijn eigen schade! Want het warenhuis heeft door de verzamelkas alleen meer kosten van personeel en meer werk door de omslachtige controle. En toch moest het publiek altijd en overal op het gebruik van de verzamelkas gewezen worden, daar ook hierdoor de afzonderlijke kassen weer minder werk hebben. Wat nu de kascontrole betreft, dit belangrijke werk blijft voor het publiek grootendeels verborgen.

Den eerstvolgenden morgen begint de taak der controleafdeeling. Daar zitten groepen van 20, 30 of meer personen, die dag-in dag-uit niets anders doen dan narekenen.

Eerst worden de afzonderlijke bedragen der kasbons van elke kas opgeteld en de som met die der afgedragen gelden vergeleken. Stemt dit, dan wordt de som van alle controlecoupons der verschillende verkoopers uit de betreffende afdeeling daarmee vergeleken. Dit zal echter zelden kloppen, want nu moeten van de controlecoupons afgetrokken worden de verschillende met V. aangeduide bedragen, die aan de verzamelkas betaald zijn. De zoo verkregen som moest nu