is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijken met de rekening dan met den meestal onduidelijk geschreven kasbon. Rekening en kasbon worden in gesloten enveloppe toegezonden, daar het veel dames niet aangenaam is, dat haar dienstboden precies op de hoogte zijn van haar inkoopen. In moderne warenhuizen bestaat naast de groote expeditie ook nog een voor zichtzendingen, waarvoor weer afzonderlijke bonboekjes zijn. De cliënt ontvangt een rekening over de zichtzending, die in de expeditie geboekt wordt, en bovendien nog de mededeeling, dat den volgenden dag rapport op de goederen wordt gehaald. Over de behouden artikelen ontvangt hij dan een rekening, die den volgenden dag geïnd wordt.

Het is gebleken, dat door die zichtzendingen de zaak in verschillende afdeelingen, b.v. in de confectie, veel vooruit is gegaan.

Behalve de gewone zendingen zijn er nog de spoedbestellingen, die over een eigen expeditie beschikken. De goederen, die onmiddellijk toegezonden moeten worden, worden met een rood strookje papier beplakt en door expresknechten bezorgd. De verkoopster mag dergelijke spoedbestellingen alleen dan aannemen, wanneer zij ziet, dat de cliënt het artikel inderdaad onmiddellijk noodig heeft, omdat hij slechts op de doorreis is, of op reis moet gaan, of de goederen voor een bepaalde gelegenheid noodig heeft. Zij mag evenwel in geen geval de spoedbestelling beloven, indien die op dit oogenblik niet mogelijk is. Zij moet zich dus

eerst bij de expres-expeditie informeeren.

In groote steden hebben de warenhuizen een afzonderlijken hoteldienst voor doortrekkende reizigers ingericht, die door wielrijders of automobiels bediend wordt, en die slechts in hotels bezorgt. De knechts en koetsiers moeten natuurlijk streng gecontroleerd worden, of zij in den tot hun beschikking staanden tijd zooveel mogelijk afdoen.

Hiertoe wordt de tijd van vertrek en van terugkomst nauwkeurig genoteerd. Bovendien staat op eiken expeditiebon aangeteekend, hoe laat de knecht van huis is gegaan en den cliënt wordt verzocht, op het biljet in te vullen, hoe