is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laat de knecht bij hem is aangekomen. Al zijn niet veel cliënten geneigd, die vrijwillige controle uit te oefenen, toch weerhoudt de mogelijkheid alleen, dén knechts van al te groot tijdsverzuim. Ook hebben de groote warenhuizen bovendien nog een of meer contrölebeambten in dienst, die per rijwiel de stad doorkruisen, om te kijken, of de vervoermiddelen van de zaak niet al te lang verblijf houden vóór de geliefde koetsierskroegen.

ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN.

Op gevaar af, van hier en daar in herhaling te vallen, willen wij de gewichtige administratieve werkzaamheden in het warenhuis nog eens in hun onderling verband bespreken. Bij den inkoop vermeldden wij reeds, dat elke afdeeling met een bepaald bedrag moet werken, waarboven niet of alleen bij wijze van uitzondering en dan nog met de uitdrukkelijke goedkeuring der directie gekocht mag worden. In verband daarmee wordt er op het kantoor bij de rekeningen der verschillende afdeelingen streng op gelet, dat de inkoopers binnen die grenzen blijven. Dagelijks worden op de betreffende rekeningen alle inkoopen geboekt en wel in het Debet, evenzoo alle verkoopen of verminderingen in het Credit. Goederenverminderingen hebben plaats, wanneer een afdeeling artikelen aan een andere afdeeling verkoopt, b.v. wanneer de zeepafdeeling wrijfwas aan de afd. huishoudelijke artikelen ten verkoop geeft, of de afd. witte goederen handdoeken levert aan het centraalmagazijn.

Ook worden de rekeningen der verschillende afdeelingen belast met de onkosten, die op de exploitatie drukken, zooals huur, verlichting, belastingen, salarissen, verbruik van materiaal en gereedschappen. Bij de verdeeling dier kosten op de rekeningen wordt verschillend te werk gegaan. De huur wordt berekend naar verhouding van de in beslag genomen ruimte, evenzoo de verlichting. Belastingen naar den maatstaf van de opbrengst der afdeeling, salarissen naar