is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem want taxeert hij te hoog, dan mag hij even zooveel minder inkoopen; schat hij te laag, dan bedriegt hij zichzelven; de balans zal dan voor zijn afdeeling des te ongunstiger uitvallen, (formulier 16)

?P dnen len Mei hebben wij 2 inkoopen, tezamen voor

Llrt f'^Tin ^eftJmet den aanwezigen getaxeerden voorraad ƒ 71o0,—. Op den len Mei is verkocht voor ƒ218 75verminderd met 20 °/0 een inkoop van ƒ 175,—! Er

J dus over/71^, ƒ175,- = ƒ6985,-. Er is dus

op 1 Mei nog beschikbaar ƒ 8000, ƒ 6985,— = f 1015 —

voor inkoop. J '

Den 2en Mei en de volgende dagen der maand laten wij de oorspronkelijke ƒ 6000 voorraad en de ƒ8000 kapitaal buiten beschouwing en houden alleen rekening met de goederenvermeerderingen en verminderingen en met het beschikbare bedrag van den vorigen dag. De boeking op 3 Mei toont aan, dat de limite met ƒ 101 is overgeschreden. Wordt den inkooper nu met het oog op de Pinksterinkoopen een extra som van ƒ 1000 toegestaan, dan wordt dit bedrag weer ongeteld bij het beschikbare, of in dit geval blijft er op dien datum beschikbaar ƒ 1000 - 101 = ƒ 899. Blijkt later door den verwachten grooteren verkoop en de nu verminderende inkoopen die extra ƒ 1000 van het beschikbare bedrag gemist te kunnen worden, dan wordt die som weer teruggegeven, hvenzoo als wij in ons voorbeeld onze berekeningen gegrond nebben op de inkoopsprijzen, kan daartoe ook de verkoopswaarde aangenomen worden, zonder het resultaat te wijzigen maar door op de eerste manier te werk te gaan, vermijdt men het vele terugrekenen en beperkt de vergissingen tot een minimum. & &

Iedere schriftelijke order wordt dubbel gecopieerd, door den inkooper en de inkoopsdirectie onderteekend en door de inkoopscontrole voor gezien geteekend. Dit laatste heeft ten doel, schriftelijk te bewijzen, dat de betreffende afdeeling het gevraagde bedrag disponibel heeft.

Het origineel van deze order gaat naar het kantoor, de leverancier ontvangt een copie, de andere behoudt de inkoo-