is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strookje papier met de vermelding: „Uw salaris bedraagt thans zoo en zooveel." Wil een employé voorschot hebben, dan moet hij een kwitantie invullen en aan de hoofdkas atgeven die ze de personeel- respectievelijk de zaakdirectie voorlegt, welke alleen de vergunning tot voorschot kunnen geven. Tegenwoordig wordt het gezamenlijke personeel door den personeelchef aangesteld, ook de huisknechten, welke vroeger door den huisinspecteur werden aangenomen, 't geen echter veel bezwaren opleverde.

Niet alleen het aanstellen, maar ook de verdeeling en het toezicht der huisknechten is voor elk warenhuis een zeer gewichtige aangelegenheid. Door de zaakdirectie worden de huisknechten in de verschillende afdeelingen ingedeeld, en ezen afdeelingen ook in rekening gebracht; zoodat geen afdeeling meer huisknechten in beslag neemt dan strikt noodig is, daar anders haar onkosten te hoog zouden worden. Zeer belangrijk is ook de juiste keuze der portiers, waartoe tegenwoordig geen jonge jongens, maar ervaren mannen worden genomen.

De portier immers heeft, afgezien van het verkeer met de clientele, de controle over het in- en uitgaande personeel, l werk*'jd 'aat hij geen employé zonder ver-

lofbiljet het huis verlaten. Dit bewijs moet onderteekend zijn door de zaakdirectie of den toezichtbeambte, wier handteekeningen bij den portier gedeponeerd zijn, zoodat hij ze JTuv. vfr'°^1^e^ kan vergelijken. Wil een employé verlof hebben, dan moet hij zijn verlangen den dag te voren om 10 ure voormiddags in het verlofboek ingeschreven hebben. kendVerZ°e'< WOr<^ ^oor de zaakdirectie voor gezien getee-

Zeer gewichtig is voor het warenhuis ook de inrichting der controle over het personeel, die zoo geregeld moet zijn, dat niemand te laat kan komen, zonder dat daarvan aanteekening wordt gehouden. De automatische controleklokken, die reeds in industrieele zaken ingevoerd en geschikt gebleken zijn, zijn zoover wij weten in warenhuizen nog niet toegepast. Men is daar nog bij het systeem der nummers