is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienste moeten laten, de contante betaling populair gemaakt te hebben, hebben de Amerikaansche huizen tengevolge van de grootere concurrentie het op-crediet-geven in den meest uitgebreiden omvang weer ingevoerd.

Zoodra een klant het magazijn binnengetreden is en den eersten inkoop gedaan heeft, wordt hem zijn adres gevraagd

fnïmïïï reken!ï,0i voor hem te kunnen openen. Men inbeS tïfhnfJ" le^ensomstandigheden en limiteert hem een bedrag, tot hoe ver hij maandelijks van het crediet der firma

rU ïïake": Aan het einde der maand volgt dan de afrekening. Hierbij speculeert men erop, dat in het bizonder

dkecTbThoef tebÏÏS. k°°pt' Wanneer zi' niel

m whf>n^h£"sjaaadig sfh'jnt °"s de overgroote inschikkelijkheid, die de Amerikaansche handelsman toont bii het

iï-KKtï-kldne anecd0,e

Op den dag dat prins Heinrich van Pruisen in Chicago was Marshall, Field & Co., ongeveer 100 stuks zeer kostbare kanten kragen in den prijs van 60—100 dollars. Op den dag daarna kwamen bijna alle kragen weer terug. De voorname dames hadden ze op de receptie gedragen en zóó

de3Wr/w °m Z'uh ZOnder kosten te t00ien' Wantin

de Amerikaansche warenhuizen wordt niet alleen geruild op

°°k, het gek,oc.h,£ «™8g="0,„en efdë koop'

prijs teruggegeven. Zoo kan de Amerikaansche dame zich voor

ierïchffii6" deHkost.baarste taP'jten, de duurste tafelgarnituren verschaffen, zonder daarvoor een stuiver leengeld te betalen Dat heet toch de inschikkelijkheid te ver gedreven hoe onmisbaar ook in het moderne handelsleven de grootste voorkomendheid tegenover de clientèle is.

DohtfeÏÏ Sï 'Sfhet 00k- hoe de Amerikaansche koopman politieke, godsdienstige en ethische stroomingen voor ziin zaak

exploiteert. Wanamaker „doet" vroom en bereS hierdoor veel in de Kwakerstad Philadelphia, andere warenhuizen verkoopengeen alcohol, ook niet in het klein, om zich de gunst der talrijke geheelonthouders te verwerven.