is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In vele zaken wordt steeds de verkoop vergeleken met dien op den overeenkomstigen dag van het vorige jaar.

STATISTIEK OVER DE BATEN EN LASTEN DER VERSCHILLENDE AFDEELINGEN.

In groote winkelzaken en andere handelsinrichtingen komt de administratie op de hoogte van den stand der zaak door jaarlijksche of halfjaarlijksche opgaven, welke bij het afsluiten der boeken verschaft worden. Geen enkele ordelijke zaakdirectie evenwel zou zoo lang zonder inlichtingen willen blijven, maar wil van dag tot dag weten, hoe de zaken loopen.

Uit de een of andere bron komen verschillende cijfers dagelijks, wekelijks of maandelijks tezamen, waardoor tamelijk nauwkeurig de stand der afdeelingen gedurende die perioden kan gecontroleerd worden. Een halfjaarlijksche of jaarlijksche opgave kan dus de directie geen groote verrassingen bezorgen, wanneer zij een juist gebruik heeft gemaakt van bovengenoemde inlichtingen.

In elke groote zaak is de dagelijksche omzet een punt van groote beteekenis. Bij het sluiten der zaak zendt elke afdeeling de administratie een opgave, welke den nettoverkoop van dien dag meedeelt en evenzoo dien van den overeenkomstigen dag van het vorige jaar. Het procent van toe- of afname is op het formulier uitgerekend. Het hoofdkantoor zendt de administratie dagelijks een opgave van den totaalverkoop, maar niet in afdeelingen gesplitst. Deze opgave doet dienst als controle op de afdeelingsopgaven. Iedere vergissing in deze laatste wordt gevonden door vergelijking met het totaalbedrag van de opgave van het hoofdkantoor. Op onbeduidende verschillen wordt niet gelet. Evenals met de verkoopen gaat het met de inkoopen. Elke week (of met grootere tusschenpoozen) doen de afdeelingschefs opgave aan de administratie over het bedrag der inkoo-