is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"gesteld zijn ''lken Wekelij'kschen "'tverkoopdag uiterst laag

^'e. verkooplokalen bevatten allerlei goederen en

maken kolossale zaken. In Chicago is een sousterrain, waar Ij I Jaar vo.or circa 10 millioen dollar omgezet wordt

maH^HnnP" Z'Jh g°e^e instellingen- '"dien ze maar doelmatig doorgevoerd worden.

Karakteristiek voor de groote sousterrain-verkooplokalen zijn de kolossale omzetcijfers in verband met de procentseewiize

on7anngsWinSt' °e directeur van een dergelijke zaak verklaarde

;?<"ZLriiSterrf!n-Uilverk00pen hebben succes- °mdat wij popriknnn fnl w,"st vergenoegen. Artikelen, die wij

S, & 5^°?pe"' worden goedkoop weer verkocht. B.v.

verkorht mpf li W'j inkooPen voor 66*/s cents, wordt verkocht met een kleine winst op dit inkoopsbedrag, niet

deelenninghTnenHPrijS met Wi"St" Wij Iaten onze klanten deeien in het voordeel van onze goedkoope inkoopen."

mihliri? nTtm,T-uVeStigt mei] winstgevende zaken, daar het publiek natuurlijk niet gezind is om hooge prijzen te besteden

voor artikelen, die het morgen of overmorgen tegen buitengewoon billijke prijzen kan koopen. Daardoor wordt verklaard, dat reclamedagen zoo voordeelig zijn. Zij sterken het vernaam^hp ÏÏ klanten in de firma, waarvan zij den goeden

«ra mJj h ?iCn VvooroPgeste,d> dat & reclame steeds gepaard ga met de allerstrengste eerlijkheid.

WINSTBEREKENING EN HET PRIJZEN DER GOEDEREN. Weet au, hoeveel uw bedrufs-exploitatie kost?

weet GIJ waaruit die kosten bestaan?

Sinïlaannemun ^at gij dit weet" De soort artikelen, die gij nahoudt in verband met uw omzetcijfer laat gemakkelijk

ïriisT hp'tT gw vaststellen" Het P^liek is bereid, den prijs te betalen. Wanneer gij bontwerken verkoopt als een