is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het is zijn plicht, zich elke week op de hoogte te stellen, van den goederenvoorraad bij het begin der week, van den inkoop en den verkoop gedurende de week en van het overdragen aan andere afdeelingen. Daardoor verkrijgt hij een „mercantile stability" (hoeveelheidscontrole) en men verwacht van hem, dat zijn omzet in evenredigheid is met zijn inkoop. Vele firma's laten hierin hun inkoopers de vrije hand en in bijna elke zaak heeft de inkooper het recht, alle artikelen te koopen, die hij kan verkoopen.

De inkoopers vormen wel den gewichtigsten factor in de organisatie van een warenhuis en men dient hiervoor slechts de allerijverigste en bekwaamste personen te kiezen.

REGELMATIGE BESPREKINGEN

tusschen de inkoopers en de afdeelingschefs hebben wekelijks plaats, ter behandeling der verschillende punten omtrent de goederen, de reclame, de concurrentie enz. De firmanten zijn bij die besprekingen ook dikwijls tegenwoordig en nemen gaarne wenken aan ter verbetering van een of ander deel van het bedrijf. Ook hebben dikwijls besprekingen plaats tusschen de hoofdemployés van elke afdeeling, betreffende de exploitatie der afdeeling, verbetering in de regeling ervan, het verkeer met het publiek enz. Aan die conferenties nemen ook de „floorwalkers" (opzichters) en de inspecteurs deel. Zij worden gewoonlijk gehouden in het verfrisschingslokaal na het sluiten der zaak en gaan dan gepaard met een souper.

DE GOEDERENCHEF.

Het uitstallen der goederen, het annonceeren van speciale uitverkoopen, het forceeren van slecht gaande artikelen enz. is het werk van den goederenchef. Deze is een der gewichtigste