is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joïr nJTi J n verzamelkaart. Deze kaart bevat plaatsen voor naam en adres, voor het afdeelingsnummer, het verkoopnummer, de artikelen en het koopbedrag Ook deze

de^klant de Zv hrrtUpl° f"|aakt; het origineel behoudt !ni,« • Py J aan de kas- Nadat een kooper zijn aan Tn J*" afde.eling gedaan heeft, geeft hij de kaart

maak? Elke ïtETi er de noodige aanteekeningen op aakt. fclke paktafel is per telefoon verbonden met de ver-

zamelkas, die telkens bericht ontvangt, wanneer in de afdeeline

een verzamelpakje ter afhaling ligt. Zoo worden alle pakje!

totaal inkoorfhpH'kaSSt" bfengcbracht- waar de klant zijn totaal inkoopbedrag kan betalen. De verzamelkas bevindt

in het parterre dicht bij den ingang.

DE AFDEELING VOOR VERANDERINGEN.

knmpnf i?26 afdeeIi"g is de grootste moeilijkheid het klaarkomen binnen den vastgestelden termijn. De schuld hiervan

£rl ' het Personeel, dat dikwijls verkeerde

afspraken maakt betreffende de verandering of den tijd waarin

anuHltgfevoer . ka" worden. Ter voorkoming daarvan zi n zonrfpS 'erer '"gevoerd> waarop nauwkeurig alle bidïïn oncrp" ge"oteerd worden. Deze formulieren worden in duplo opgemaakt; een ervan ontvangt de klant. De chef of

?eekenen en ml™oet eIk foninHer ,„n en mag dlt met doen, wanneer waarschijnlijk de

komend"6 Verphchtin^ van de ziJde d*r firma niet is na te

hireenïelernïmïl, °P de- afgesProken W, dan moet j genoegen nemen met een nieuwen termijn.

Uok deze formulieren dragen controle-nummers.

HET RUILEN DER GOEDEREN.

fu'ilen '"mï/r"6 Z3ak Zal ^ene'gd ziJ'n. gekochte artikelen te runen, maar men mag geen misbruik van die bereidwillig-