is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de maatregelen tot het verleenen van onderstand aan het personeel in geval van militiedienst, ziekte of ouderdom of tijdelijke ongeschiktheid tot werken.

Bovendien bestaan nog andere instellingen ten behoeve van het talrijke mannelijke en vrouwelijke personeel, zooals ondersteuningsfondsen, die o.a. ook daartoe dienen, om employé's die gaan trouwen behulpzaam te zijn bij het inrichten van hun woning of in het algemeen het personeel tot spaarzaamheid op te wekken, door bij te dragen in de spaarkas, welke ïnlegsommen goede rente opbrengen.

Het pensioenfonds en het reservefonds, die in het jaar 1880 door de directeuren, de heeren Chauchard & Co. ten bate van het personeel zijn opgericht, zijn sinds dien tijd tot op heden een groot aantal employe's ten zegen geweest. Alle employé's, die door hun handteekening zich formeel aan den Louvre verbonden hebben, zijn gerechtigd tot deelname aan die fondsen. Het toetreden tot het pensioenfonds kan den 31 en Juli van elk jaar plaats vinden; ieder nieuw lid evenwel moet zonder tusschenpoos zes jaren lang in den Louvre werkzaam zijn geweest.

Militiedienst of ziekte, die een tijdelijke schorsing van werkzaamheden veroorzaken, worden niet aangemerkt als afbreking van den voorgeschreven zesjarigen diensttijd, inzooverre geen bizondere omstandigheden het van de lijst schrappen van den betreffenden employé met zich brengen. Na afloop der eerste zes jaren worden door den Louvre ten bate van den betrokkene frs. 1000,— gestort in de door den Staat opgerichte „Kas voor ouderdomsverzorging en gepensioneerde beambten." Dit bedrag, hetwelk de directie uit eigen middelen betaalt, dient het personeel als grondkapitaal. De betreffende employé krijgt nu een rekening bij het fonds en heeft, zoodra hij een zekeren leeftijd bereikt, aanspraak op een lijfrente. Van het oogenblik, dat hij het vastgestelde bedrag van het fonds ontvangt, betaalt de directie van den Louvre jaarlijks slechts frs. 200,— voor hem aan het fonds.

Deze jaarlijksche bijdragen houden op wanneer