is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET RENTESYSTEEM VAN DEN LOUVRE.

Ingevolge besluit van den 26sten Jannari 1904 maken de employés die nog tot werken in staat zijn en hun volle salaris genieten, na hun 50ste jaar pas zoo laat mogelijk gebruik van hun lijfrente. Hierbij zijn de volgende gegevens van toepassing: op 55-jarigen leeftijd frs. 507,97, op 60-jarigen leeftijd frs. 780,40 jaarlijksche rente, welke bedragen door

kunnen wordenVan ^ reservefonds no& belangr'jk verhoogd

Door bovengenoemde instellingen blijft de employé gespaard voor een zorgvollen ouderdom; en woont hij bij zijn volwassen kinderen of buiten op een kleine plaats, waar het leven goedkoop is, dan geniet hij de voordeelen van zijn lijfrente. uT i u meeste pensioenfondsen in Frankrijk de vroegere handelsbedienden een pensioen ontvangen, afhankelijk van hun in de laatste jaren genoten salaris, waarborgt het reservefonds van den Louvre het personeel een lijfrente die evenredig is aan den duur van zijn diensttijd, waarbij de jaarlijksche betaling van frs. 200,— van den aard der betrekking afhangt. frcaaonnZ tS ure5d^ °pgemerkt 'S, de directie de jaarlijksche !F ( 2ÏÏ* aaJi voor het Personeel. dat een salaris heeft van frs. 5000, profiteeren de laagst gesalarieerden het meeste van het pensioenfonds.

GJands Magasins du Louvre beschouwen evenwel deze ouderdomsverzekering nog niet als de eenige oplossing van het sociale vraagstuk, ter verbetering van de positie der handelsbedienden, die door ouderdom ongeschikt tot werken zijn geworden. In de overtuiging, dat dezen slechts hun we verdiende rust kunnen genieten in een zorgeloos familieleven, heeft de oprichter van den Louvre, de heer Chauchard, nog meer heilzame inrichtingen in het leven geroepen, die de bespreking wel waard zijn.

Onderstaande tabellen geven een interessant overzicht over hetgeen de Louvre voor zijn personeel tot stand heeft gebracht.