is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ALGEMEENE ONDERSTEUNINGSKAS.

De „caisse de secours mutuels", de onderlinge ondersteuningskas der employés is ORgericht in het jaar 1876. Oorspronkelijk werden de noodige gelden verschaft door bijdragen van het personeel, dat er lid van werd door maandelijks frs. 0 50 te storten. Sedert Augustus 1900 evenwel heeft de Société du Louvre op aanraden harer tegenwoordige directie het op zich genomen die gezamenlijke maandelijksche kasbijdragen uit eigen middelen te bekostigen, zoodat daardoor alle employés van den Louvre zonder persoonlijke geldelijke bijdrage eventueel op ruime ondersteuning kunnen rekenen.

Het beheer van deze ondersteuningskas ligt geheel in handen van het personeel. Aan het hoofd staan verschillende afdelingschefs, waaronder een president met zijn vertegenwoordiger, en zij hebben volmacht tot het verleenen van onderstand aan personen, die onder hun leiding werkzaam zijn. Alle mannelijke en vrouwelijke employés, onverschillig welke betrekking zij bekleeden, mogen aanspraak maken op ondersteuning tot op den dag, waarop zij hun betrekking verlaten.

Als buitengewone leden worden beschouwd al degenen, die tot het jaar 1900 uit eigen middelen hun bijdragen in de ondersteuningskas gestort hebben. Zij komen als zoodanig voor od een speciale lijst, die zich bevindt in het archief van den Louvre; bij het verlaten hunner betrekking ontvangen zii evenwel de vroeger gedane betalingen niet terug. In geval van ongeluk of ziekte worden de bizondere kosten hiervoor bestreden uit de ondersteuningskas.

De ondersteuning bestaat ten eerste in de dagelijksche uitbetaling eener som geld in overeenstemming met de omstandigheden; bovendien draagt de kas de kosten voor de geneesheeren, die de zieken zelf mogen kiezen, zoo ook vooralle medicijnen. De rekeningen voor die laatsten moeten door de nandteekening van den arts bekrachtigd worden. Op den Jlen Juh van elk jaar worden nieuwe leden voor het beheer der kas gekozen, afgetreden leden zijn herkiesbaar.