is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallen dan op eindlooze breede strooken zeildoek, die zich machinaal voortbewegen langs alle etages en afdeelingen en alles meenemen, om het kort daarna aan het „depot central" op de draaiende tafel te deponeeren.

Verscheidene employés nemen nu de pakjes, welke voorzien zijn van de nummers en de letters der expeditieafdeelineen waarvoor zij bestemd zijn, van de draaitafel, sorteeren ze en werpen ze in groote op rollen gaande manden, welke naar de verschillende expeditieafdeelingen gaan, voor Parijs, de voorsteden en de provincie. Hier worden de pakjes tot verzending gereed gemaakt en door middel van liften op de voor de kelderingangen staande transportwagens geladen. Dit alles gaat dank zij de gemakkelijke, praktische inrichtingen, zonder tijdverlies of bezwaren en daardoor is het Hw, ♦' ^agelljks duizenden pakken en pakjes naar de klanten te bezorgen, dikwijls nog op denzelfden dag, waarop de inkoop plaats had. F

DE KANTOREN EN HUN ARCHIEF MET KLANTENREGISTER.

Belangrijk en interessant is de inrichting der verschillende kantoren. Deze nemen met de boekhouding, de kas, verschillende afdeelingen der directie en verscheiden goederenafdeelingen de helft der tweede verdieping van den Bon Marche in ; de expeditiebureaux voor alle plaatsen van Frankrijk en van het buitenland liggen op de derde en de vierde verdieping. Deze uitgebreide kantoren hebben hun eigen archief, waarin ontelbare actenmappen bewaard wordendeze bevatten den naam en het adres van de verschillende klanten, met vermelding van de soort goederen, welke deze van den Bon Marché hebben gekocht, of doorloopend of slechts enkele malen bestellingen werden gedaan, of de klanten tevreden waren of gereclameerd hadden, hoe dikwijls hun offerte is gemaakt enz. '