is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zaak tegenover zijn personeel en zijn clientèle geheel op den achtergrond treedt, zal slechts zelden bij een gewone winkelzaak voorkomen. Dit zal alleen dan het geval zijn, wanneer die zaak een buitengewonen omvang verkregen heeft. In elk ander geval moet de eigenaar der zaak voor zijn clientèle steeds bereikbaar wezen.

Al draagt hij ook de behandeling van de mindere aangelegenheden, het personeel betreffende, aan een vertrouwden employé op, toch moet hij er voor zorgen, dat elke klacht van het personeel hem ter oore komt.

Een der voornaamste hulpmiddelen van het warenhuis, dat nooit wil wachten, tot de clientèle van zelve komt, is de advertentie. Ook kleine specialiteitszaken mogen niet verzuimen, een juist gebruik te maken van annonces in couranten en tijdschriften, vooropgesteld natuurlijk, dat de onkosten voor advertenties in een juiste verhouding staan tot de gezamenlijke onkosten. De gewone winkelzaak mag echter niet onoordeelkundig de warenhuis-aanbiedingen imiteeren, maar moet zijn reclame in overeenstemming brengen met het karakter der zaak.

II.

TWAALF WETSARTIKELEN.

In verband met de door ons aangegeven organisatie en administratie van verschillende zaken lijkt het ons niet ondienstig, hier ten slotte eenige wettelijke voorschriften te vermelden, die voor den Nederlandschen koopman noodzakelijk zijn, te weten en op te volgen.

1. Elk koopman is verplicht dagboek te houden, waarin van dag tot dag naar volgorde des tijds, zonder witte vakken, kantteekeningen of tusschenregels moet worden aangeteekend zijn vorderingen en schulden, de ondernemingen in zijn handel, de trekkingen, acceptatiën of endossementen van wissels en andere handelspapieren, zijn ver-