is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bintenissen en in het algemeen al wat hij onvangt en uitgeeft; alles onverminderd zoodanige verdere boeken als in den handel gebruikelijk zijn, doch waarvan het houden door de wet niet wordt geboden.

2. Hij is verplicht de brieven, welke hij ontvangt, te bewaren en van degene, welke hij afzendt, een copieboek te houden.

3. Hij is verplicht alle jaren binnen de zes eerste maanden van elk boekjaar een staat en balans op te maken, in een afzonderlijk balansboek in te schrijven en eigenhandig te onderteekenen.

4. Hij is verplicht zijn boeken 30 jaren lang te bewaren.

5. Indien de handeling niet geheel ontkend, of het bestaan derzelve in het algemeen bewezen wordt, leveren richtig gehouden koopmansboeken, desgevorderd met eede versterkt of door den dood bevestigd, het bewijs op tusschen kooplieden wegens zaken, hun handel betreffende, ten aanzien van den tijd der handeling en der levering, de hoedanigheid, de hoeveelheid en den prijs der goederen, behoudens tegenbewijs. Ook de copieboeken van brieven kunnen, richtig gehouden, door den rechter als middel van bewijs worden aangenomen,

6. Met betrekking tot de bewijskracht van boeken tusschen kooplieden en particulieren zegt de wet:

Koopmansboeken leveren een bewijs op tegen personen, die geen handel drijven, ten aanzien der hoedanigheid en der hoeveelheid van de leverantiën, mits het van elders bewezen zij, dat de koopman gewoon was aan de tegenpartij dergelijke leveringen op crediet te doen, zoo ook dat de boeken richtig gehouden zijn en eindelijk, dat de koopman de echtheid zijner vordering onder eede bevestigt. Indien de koopman overleden is, moeten zijn erfgenamen onder eede verklaren, dat zij te goeder trouw gelooven, dat de schuld bestaat en onvoldaan is.

Koopmansboeken, niet overeenkomstig de wet gehouden, kunnen echter tot bewijs strekken tegen den koopman.