is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Het onder 4 vermelde houdt verband daarmee, dat alle rechtsvorderingen, zoowel zakelijke als persoonlijke na 30 jaren verjaren.

Wie dus 30 jaren na het aangaan van een schuld tot betaling daarvan wordt aangesproken, kan zich beroepen op verjaring.

8. Er zijn echter ook gevallen van zoogenaamde korte verjaring betreffende vorderingen, welke na 1, 2,5 jaren verjaard zijn. B.v.

De rechtsvorderingen van kooplieden, voor de koopwaren, geleverd aan bizondere, geen handeldrijvende personen, of aan kooplieden, die denzelfden handel niet drijven, verjaren na verloop van 5 jaren.

9. Niemand is verplicht, zijn boeken, balansen en verdere daarop betrekking hebbende papieren open te leggen dan alleen ten behoeve van hem, die als erfgenaam, als belanghebbende in een gemeenschap, als vennoot, als aansteller van factoors of bewindvoerders, daarbij een regelrecht belang heeft en eindelijk in geval van faillissement.

10. In den loop van een rechtsgeding kan de rechter op verzoek van een der partijen, of zelfs van ambtswege, de openlegging der boeken bevelen, ten einde daarvan inzage of een uittreksel te doen nemen voor zooveel het punt in geschil betreft.

11. De koopman, die in staat van faillissement is verklaard of tot gerechtelijken boedelafstand is toegelaten, wordt als schuldig aan eenvoudige bankbreuk gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar,

indien zijn verteringen buitensporig zijn geweest,

indien hij met het oogmerk om zijn faillissement uit te stellen, wetende dat het daardoor toch niet kon worden voorkomen, op bezwarende voorwaarden geld opgenomen heeft,

indien hij de boeken, die hij gehouden heeft, niet in ongeschonden staat te voorschijn brengt.

12. De koopman, die in staat van faillissement is verklaard of