is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

De Engelsche historieschrijver Spencer Walpole noemt ais een der merkwaardigste verschijnselen, die in Engelands geschiedenis den overgang der 18de eeuw op de 19de eeuw hebben gekenmerkt, het optreden der vrouw als novelliste op eene wijze, die haar op het terrein der letteren deed kennen als de evenknie van den man: ') een optreden, dat, zijns inziens, de eerste stap is geweest op den weg, die haar heeft geleid tot de publieke tribune, tot het feminisme in zijnen modernen vorm, tot den strijd om het bezit van staatkundige rechten voor de vrouw. De vrouw zelve was zich dat toenmaals allerminst bewust; want, zooals hij opmerkt, die eerste Engelsche romancières, die zich in Engeland als schrijfsters naam hebben gemaakt, eene Miss Edgeworth, eene Miss Burney, eene Miss Austen, schreven wel gedurende het hevigst woeden der Fransche Revolutie; maar zij hadden oog noch oor voor de beteekenis der groote politieke omwenteling, waarvan zij de getuigen waren. Maria Edgeworth, (1767—1849) wier Iersche verhalen door Sir Walter Scott zijn gebezigd

') Spencer Walpole, History of England from the conclusion of the great war. Vol. I, pag. 378 , 394—395.

1