is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar dat betrof enkel haar aandeel aan den partijstrijd der Patriotten; en in het jaar 1800, na in Frankrijk zelf den Revolutie-tijd te hebben doorleefd, schreven zij om de vreugde, die een welkom vriendenbezoek haar had geschonken, te kenschetsen: „'t was mooglijk voorde „eerste maal in ons leven, dat ons hart eenig denkbeeld, eenig aangevoel bekwam van de schoone woor„den Vrijheid, Gelijkheid, Broeder- en Zusterschap"1).

Nu, ons overkomt het ook wel, dat wij in later jaren met zekere verbazing tot de verrassende ontdekking komen, dat wij gebeurtenissen hebben beleefd en personen hebben gekend, waarvan de beteekenis ons destijds ten eenemale ontging. Maar er was toch eene tijdgenoote van Maria Edgeworth en Betje Wolff, voor wie de dagen der Fransche omwenteling dagen waren van gespannen verwachtingen en hooge idealen. Vol bezieling pleitte Mary Wolstonecraft in haar beroemd gebleven werk, The Vindication of the Rights of Women, voor het goed recht der zich baan brekende nieuwe begrippen, dat het recht van verdienste meer is dan het recht van geboorte, dat voor wet en zede alle burgers van den Staat, zij mogen dan mannen of vrouwen wezen, gelijk behoorden te zijn. Voor haar, de Engelsche vrouw, en voor zoo vele Fransche vrouwen met haar, was het niet in te denken, dat die rechten, die alge-

') Ibidem, pag. 344.