is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar dat hij toch den geest des gebeds om zich heen had gevoeld. Een ander schreef later: „Mrs. Fry's „wijze van optreden was zoo aangrijpend, hare woorden „waren zoo juist van toepassing, dat iemand, die „toen tegenwoordig is geweest, nooit den indruk daarvan „zal kunnen vergeten of zonder ontroering des harten „daaraan terug zal kunnen denken. Al was het op het „eerste gezicht vreemd, zoo volgde daarop toch „dadelijk een gevoel van heilige aandoening en van „innige stichting." Elizabeth zelve teekende daaromtrent in haar dagboek aan: „Het was verwonderlijk zoo „velen, die toch tot zoo verschillende geloofsbelijdenissen „behoorden, zoo geheel één van zin te zien en ook. „dat het eener vrouw werd gegeven om in het midden „van zoo vele groote, wijze en, naar ik meen, ook „goede mannen, den naam te verheffen van Hem, die „alleen kan zeggen: „Ik ben"1).

Het was zeker haar innige wensch, dat hare kinderen later leden zouden worden van haar Genootschap; maar toch teekende zij in haar dagboek aan: „Kinderen „moeten vroeg en diep doordrongen worden van de „overtuiging, dat het eerste en groote doel hunner op„voeding is hen te leeren Christus na te volgen en hen „te helpen waarachtige Christenen te worden; maar die „dingen, waarin wij, leden van het Genootschap der

') Leben und Denkwürdigkeiten. I, pag. 49.