is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Doet de dingen, die in den tegenwoordigen tijd liggen, „goed dan zult gij in komende tijden ook bruikbaar „worden bevonden." Juist tegen dezen tijd leed Joseph Fry zware geldelijke verliezen en nu schreef zij haren dochters: „Uw vader en ik zijn net als schoolkinderen; „wij tellen de dagen tot uwe thuiskomst. Maar eerst „nog iets ernstigs. Gij staat nu op het punt om in een [goed en gelukkig thuis terug te keeren; maar toch, „lievelingen, de toestand is zoo, dat gij zeer vlijtig zult [moeten zijn. Gij zijt nog jong; maar onder de tegenwoordige omstandigheden zult gij ijverig en aanhoudend moeten werken; gij zult vroeg moeten opstaan „en denkt er aan, dat wij geene gouvernante voor u „hebben. Ik verwacht dan ook, dat gij u zult inspanden voor het werk, dat ik u te doen zal geven. Want „ik hoop eenen werkelijken steun in u te vinden en „niemand mag ledig zijn. Lieve kinderen, wilt gij mij „en uwen vader werkelijk tot steun zijn, dan moet gij op „u zeiven acht geven en steeds het oog gericht houden „op Hem, die alleen u kan bekwamen om uwe plichten „jegens u zeiven, en jegens ons goed te vervullen."

Zoo was dan nu haar huis besteld, de opvoeding althans harer oudere kinderen in hoofdzaak voltooid en kon zij eindelijk gevolg geven aan den wensch, dien zij reeds sedert vier jaren met zich omdroeg, om de ongelukkige vrouwelijke gevangenen in Newgate te hulp te komen.