is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de ligging van Newgate, in het hart der metropolis, zoodat het ergste schuim der Londensche bevolking er binnen dreef: dat, zoo men dat soort vrouwen werk verschafte, ontwijfelbaar niet alleen het vervaardigde maar tot zelfs de grondstoffen zouden worden gestolen. „Mijn geest en mijn tijd zijn geheel vervuld van het „werk in Newgate," teekende Elizabeth in haar dagboek aan. „Met de school gaat het goed; maar ik ben zoo „zwak van aard en zoo gevoelig voor de meening van „anderen, dat dit zijne eigenaardige beproevingen medebrengt. Want nu onze bezoeken in Newgate niet ge„heim konden biijven, zooals ik had gewild, ontmoet „ik lof en prijs meer dan ik verdien en sta ik ook bloot „aan zeker soort van vernedering; want als ik tracht „helpers te werven, moet ik luisteren naar hunne verschillende meeningen, soms ook overleggen met vreemden „en overheden en dat valt mij zeer zwaar." Maar hare hand aftrekken van het werk, kon of wilde zij niet. Reeds was zij met hare gezellinen er in geslaagd, eenen schijn van orde aan te brengen. „In plaats van wilde „dieren, dat zij waren, schijnen zij thans willig en „ongevaarlijk," schreef zij in haar dagboek. „Waarlijk, „dit is van den Heer geschiedt en het is wonderlijk in „onze oogen'). De tijd om krachtig onder haar te „werken in nu wel gekomen."

i) Psalm 118 : 23.