is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijde deur voor willekeur en toeval; en vele rechters meenden in allen ernst: „als gij den veroordeelde thuis „gevangen houdt, keert hij te eeniger tijd verhard in „het kwaad in de maatschappij terug; als gij hem transporteert, verderft gij nieuw opkomende gemeenebesten „en zaait gij het zaad van misdaad en zonde over alle „bewoonbare deelen der aarde uit; in dit leven is voor „den misdadiger geene verbetering mogelijk. Om „zijnentwille, om der wille der samenleving, is het best „hem op te hangen." De galg maaide in die dagen dan ook eenen rijken oogst van menschenlevens: mannen en vrouwen, knapen en meisjes. Het bedroefde Mrs. Fry te meer, omdat haars inziens de doodstraf bijdroeg noch tot meerdere veiligheid in de samenleving, noch tot verbetering van den veroordeelde, noch tot beteugeling van het kwaad in het algemeen. Zij wist bij ervaring, dat zij, die voor een betrekkelijke kleinigheid werden ter dood gebracht, zich als slachtoffers en als martelaars beschouwden en vaak den dood tegemoet gingen met een zekere kalmte, in het vaste vertrouwen, dat het hun in een later leven zoude worden vergoed: een vreeselijk bedwelmingsmiddel, dat tot haren schrik menigeen over de duistere ure heen hielp; want, zoo klaagde zij: „op die wijze ging men van „dit leven over in de Eeuwigheid, schuldig aan het „bedrijven van een kwaad , dat vele malen grooter was „dan iets wat men nog ooit had bedreven."

4