is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naaien en breien onder leiding van eene der gevangenen, voor wie als belooning eene kleine som gelds werd gedeponeerd bij den gezagvoerder om haar, als alles goed was gegaan, bij aankomst te worden uitbetaald. Vijf weken lang bezochten Mrs. Fry en de andere dames van het comité afwisselend dagelijks het schip. Nadat nu voor werkmateriaal, onderricht, aanvulling van onvoldoende kleeding en vooral voor de aanschaffing van knappe schorten was gezorgd, bijbels, gebedenboeken en kleine geschriftjes waren uitgedeeld en de tijd van afvaart daar was, nam Mrs. Fry op plechtige wijze afscheid van de vrouwen, die haar in dit leven niet meer zouden zien. Staande voor de deur der kajuit, met den kapitein en hare gezellinnen naast haar, de vrouwen allen voor haar geschaard, terwijl de matrozen in den wand klommen om van het ongewone schouwspel toch niets te verliezen, sloeg Mrs. Fry na een oogenblik van diepe stilte haren bijbel op om uit den 107den psalm voor te lezen: die met schepen afvaren op de groote wateren, die zien de werken des Heeren en zijne wonderwerken in de diepte; als Hij spreekt, zoo doet Hij eenen stormwind opstaan, die hare golven omhoog verheft; zij rijzen op naar den hemel; zij dalen neder tot in de afgronden; hunne ziel versmelt van angst; doch roepende tot den Heer in de benauwdheid, die zij hadden, voerde Hij ze uit hunne angsten ; Hij doet den storm stil staan , zoodat hunne golven zwijgen ; dan zijn