is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„wordt gevolgd, en vroeg haar, of zij zich vrijwillig „daaraan zouden willen onderwerpen; en dadelijk staken

„allen de handen op ten teeken van instemming

„Daarna sloeg zij haren bijbel op en las de gelijkenissen „van het verloren schaap, van den verloren penning

„en van den verloren zoon Ik kan den diepen

„indruk, dien hare sympathieke, welluidende stem „maakte, niet weder geven", verhaalt deze dame verder. „Zij hield dikwijls stil en zag de vrouwen dan lang en „vriendelijk aan en deze luisterden met de meeste

„aandacht In eene andere gevangenis was de

„indruk meer gemengd; sommigen wendden zich daar „met afkeer af en weigerden beslist te luisteren; anderen „daarentegen waren diep getroffen; maar allen gingen zij „gretig in op het voorstel om haar werk te verschaffen."

Om de talrijke plaatselijke vereenigingen, die op deze wijze ontstonden, tot éénheid en samenwerking te brengen stichtte Mrs. Fry in 1821 the British Ladies' Society for promoting the Reformation offemale Prisoners. Dit genootschap werd nu het centrale punt, dat richting en leiding gaf, en dat weldra ook verschillende correspondeerende afdeelingen in het buitenland telde. Ten dienste van haar, die zich als leden daarvan aan gevangenisbezoek wilden wijden, stelde Mrs. Fry eenige korte beschouwingen op, die in 1824 door haar zijn uitgegeven als Observations on the visiting, superintending and govern-