is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„verhoogde opgewektheid, orde en vlijt Bovendien is het bezit van leven en gezondheid een onzeker „bezit; zelfs onze woonplaats is aan verandering onderhevig en daarom is samenwerking van meerderen „onmisbaar om eenen gestadigen voortgang van het „werk te verzekeren; want als de eene arbeidster uit„valt, staat de andere klaar om in te vallen en het

„werk wordt niet vertraagd Ook hebben wenken

„of verzoeken aan autoriteiten veel meer invloed, wan„neer zij van eene vereeniging dan wanneer zij van „een enkel persoon uitgaan."

„Veel", gaat zij dan verder, „hangt daarbij af van „den geest, waarin de bezoekster tot haar werk ingaat. „Zij moet niet bij zich zelf zeggen: ik ben beter dan „gij; maar voortdurend bedenken, dat allen hebben „gezondigd en derven de heerlijkheid Gods ; ') en dat „het goede in het hart van menig diep gezonkene „gelijk is aan de rookende vlaswiek: door zorg en „toewijding kan die worden aangeblazen tot een „heldere vlam; maar een ruwe aanraking dooft haar „uit voor immer. In ons optreden tegenover deze „ongelukkige vrouwen moeten zachtheid en ootmoed „echter altijd gepaard gaan met vastheid; ook is het „niet goed in onzen omgang met haar gemeenzaam te „worden. Want het Christelijk karakter kenmerkt zich „door zekere waardigheid, die eerbied vraagt en eer-

4) Romeinen 3 : 4.