is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden opwerpen als gezag hebbend over het personeel, tenzij dan dat dit uitdrukkelijk onder haar toezicht was gesteld. Wel echter moesten zij trachten de autoriteiten voor te lichten met het licht der door haar opgedane ervaring, „en gelukkig," voegt zij er aan toe, „zijn er heden ten dage onder onze magistraatspersonen „velen, die naar ons vrouwen willen luisteren." Behoudens hooge uitzondering en in geval de onschuld der beklaagden onwederlegbaar kon worden aangetoond, achtte zij het ongewenscht, dat de comitéleden zich beijverden om voor de veroordeelden gratie te verkrijgen of verzachting van straf. „Hoe diep wij ook de schadelijke „gevolgen van de doodstraf mogen betreuren," schrijft zij, „en hoe pijnlijk het ons moge aandoen, medeschepselen, in wier welzijn wij belang stellen, vóór den „tijd eene ontzagwekkende Eeuwigheid te zien ingaan, — „zoolang onze wetten blijven wat zij zijn, is het voor „de bezoekdame beter en wijzer om er in te berusten „en zich te onderwerpen aan besluiten, die zij toch „niet kan veranderen."

Niet dringend genoeg meende zij dan te kunnen bepleiten de wenschelijkheid om vrouwelijke gevangenen enkel en uitsluitend te stellen onder vrouwelijk toezicht. Er bestond wel eene wet, waarbij dit ook werd voorgeschreven; maar voor het meerendeel der gevallen en althans in kleine steden werd dit Parlementsbesluit eenvoudig in den wind geslagen; en dikwijls had zij