is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

openbare terechtstelling op de groote menigte, zich daarover verontschuldigend omdat dit onderwerp met het onderhavige wel geen onmiddellijk verband hield, maar haar nu eenmaal zoo diep ter harte ging, besloot zij haar werk met de slotsom: „Laat gevangenistucht streng „zijn naar de mate van het misdrijf, dat moet worden „geboet. Laat die strengheid zoo groot zijn, dat anderen „er door worden afgeschrikt van eene loopbaan van mis„daad; maar laat die gestrengheid ook gepaard gaan met „eene Christelijke zachtmoedigheid; en laat ons streven „naar vermindering van misdaad langs den weg van „verbetering van de misdadigers." Veel van dit alles is thans zoo zeer gemeen goed geworden, dat wij er ons haast over verbazen, dat het moest worden gezegd; maar veel is ook heden nog in hooge mate actueel te noemen.

Toen Mrs. Fry in 1832 voor eene Commissie uit het Lagerhuis werd geroepen om van advies te dienen aangaande de beste wijze van straffen van secondaire vergrijpen, had zij aan wat zij in bovengenoemd werkje voor acht jaren, in 1824, had gepubliceerd slechts twee dingen toe te voegen: ten eerste de volgens hare overtuiging volstrekte noodzaak van afzonderlijke slaapgelegenheden en ten tweede hare volstrekte veroordeeling van het sedert in zwang gekomen cellulaire opsluitingstelsel. „Afzondering kan niets bijdragen," verklaarde zij, „om eene vrouw geschikter te maken