is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.voor den terugkeer in de maatschappij; dat kan veel „beter geschieden door zorgvuldig bewaakten onder„lingen omgang, gepaard met gezetten , onafgebroken „arbeid en afzondering gedurende den nacht." Eenig verkeer met medeschepselen was onmisbaar, zeide zij, om de veroordeelde te bewaren voor een aanhoudend broeden op het verledene. Dat er aan het cellulaire stelsel voordeelen waren verbonden, vooral omdat jongeren en zwakkeren er door werden onttrokken aan verderfelijke invloeden, gaf zij toe; maar het gaf zoo veel gelegenheid, vreesde zij, voor willekeur van lagere beambten; het verstompte op den duur geest en gemoed, meende zij; en eenen onverwinlijken afkeer had zij van opsluiting in donkere cellen. Met nadruk wees zij de parlementaire commissie , die zich destijds ook bezighield met het ontwerpen van plannen voor den aanbouw van nieuwe gevangenissen, op de mogelijkheid van terugkeer van dagen van vervolging. Zij deed daarom een dringend beroep ook op het eigen belang van hen, die thans in hoogheid waren gezeten. „Tijden van godsdienstvervolging, van oproer, van „staatkundigen omkeer kunnen terugkeeren," waarschuwde zij. „Misschien bouwt gij nu de kerkers, „waar eens uw kinderen en kindskinderen zullen wor„den opgesloten."

Hoofdzaak bleef voor haar echter de bewaking van vrouwen door vrouwen. „Nooit verklaarde zij, „be-