is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„hoorde een mannelijk bewaker de vrouwenafdeeling te „kunnen binnen gaan. Als de regeling goed is, is „het ook onnoodig, want bij een vast en toch zacht „bestuur kunnen ook de meest weerspannigen wel door „iemand van hare eigene sekse in bedwang worden „gehouden. Maar dan moet er ook geregeld damesbezoek zijn," ging zij voort. „Ik heb altijd bevonden, „dat het een aanmerkelijk onderscheid maakt, of het „vrouwelijk personeel door dames wordt gecontroleerd of „niet. Bij het eerste binnengaan van eene gevangenis „kan ik al dadelijk opmaken, hoe het daarmede is ge„steld; dat zie ik reeds aan het uiterlijk, zoowel van „de gevangenen als van het personeel. Want daarvan „zijn de meesten geene hoogstaande vrouwen, noch in „beginselen, noch in gewoonten en manieren en zij zijn „onderhevig aan de neiging om in haar verkeer met de „gevangenen tot dezen af te dalen; zij worden spoedig „te gemeenzaam met haar en kunnen dan niet handhaven het gezag, dat haar ambt medebrengt ... en „aan den anderen kant worden gevangenisbeambten in „den regel zoo zwaar belast, dikwijls ook zoo geplaagd en „gesard, dat zij vaak gaandeweg verharden en ongevoelig „worden voor aandoeningen van teerheid en ontferming. „Hooger geplaatste beambten zien ook veel te veel „door de oogen hunner ondergeschikten (die meest in „toon en ontwikkeling slechts weinig boven de gevangenen staan), zoodat hun oordeel niet altijd juist is,