is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maal met hulp van vrienden en betrekkingen in gang had gebracht, werd die gesubsidieerd door het Rijk, dat om de oprichting van dergelijke bibliotheeken langs de geheele kust te bevorderen £ 500 beschikbaar stelde. De centrale bibliotheek, waaruit de kleine plaatselijke bibliotheeken op geregelde tijden werden voorzien, bevatte binnen korten tijd 25.900 deelen. De onderneming leidde ook tot de oprichting van leesbibliotheeken in zeemanshospitalen. Gedurende haar verblijf te Brighton stichtte Mrs. Fry ook een District Visiting Society, eene vereeniging, waarvan de leden huisbezoek moesten doen bij de armen, niet om aalmoezen uit te reiken, maar om aan te moedigen tot orde, werkzaamheid en soberheid; om hulp te bieden, waar werkelijk gebrek heerschte door ziekte of dood; en om bedrog en bedelarij te bestrijden. Hieraan verbonden was eene spaarbank, waar de arbeider eene kleinigheid leerde sparen voor den kwaden dag. Nauw verband hiermede hield het genootschap van Nursing Sisters, dat Mrs. Fry nog in 1840 heeft gesticht, een voorlooper van de latere werkzaamheid van Florence Nightingale, en dat werd opgericht ter verpleging van kranken in de ziekenhuizen of in eigen woning.

Een groot genot, een hoog gewaardeerde tijd van rust waren haar telken jare de zomermaanden op Plashet doorgebracht. „O, wat een zegen," teekende zij in haar dagboek aan, „dat ik zoo echt kan genieten van al het