is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„hooge belang van werkzaamheid voor het heil der „menscheid; ik weet immers, dat vele werken van „kunst, die onzen smaak streelen in alle onschuld „kunnen worden genoten, mits men ze niet misbruikt „en ze aan hunne juiste plaats houdt; dat door hunne „vervaardiging arbeid wordt verschaft, die de krachten

„van den mensch weerhoudt van het kwade te doen "

Misschien was het meer nog tot eigen stichting dan tot die der gevangenen, dat zij om dezen tijd op eene harer bijbellezingen na eerst het 4de hoofdstuk uit den brief aan de Ephesiërs te hebben voorgelezen en daarna willende voortgaan met de lezing van eenen psalm, toch na een oogenblik van stilte, gelijk ons wordt verhaald, tot het eerst gelezene terug keerde en zeide: „Ik ging u eenen psalm voorlezen, maar meen toch, „dat het beter is eerst nog iets te zeggen over het „hoofdstuk, dat ik u zoo juist heb voorgelezen; het „meeste daarvan is zoo helder en duidelijk, dat gij het „zonder veel inspanning kunt begrijpen; maar één vers „is u misschien duister, namelijk het 5de: Eén Heer „is het, één geloof, één doop. Als men enkel op het „uiterlijke ziet, dan zoude men kunnen zeggen: er „heerschen zoo vele meeningen; de menschen zijn zoo „verdeeld op het punt van geloof: hoe kan men nu „spreken van één geloof? Maar ik heb dat altijd anders „beschouwd. Eén Heer is het, zegt Paulus; en hebben „wij dan niet allen éénen Heer? Christenen mogen

6'