is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„verschillen in hunne opvatting van de bediening des „doops; maar er is slechts één doop, die van den

„Heiligen Geest door vernieuwing des harten Er

„is maar één zaligmakend geloof, het geloof des har-

Jen , dat zich openbaart door zijne vruchten Dat

„geloof is allen Christenen gemeen Zoo hebben

„wij dan één Heer, één geloof, één doop. Welk eene „heerlijke éénheid is deze, waardoor wij niet enkel „broeders en zusters zijn in deze wereld maar mogen „hopen elkander te ontmoeten in eene volgende."

Toen haar oudste dochter huwde met iemand, die niet tot de Kwakergemeente behoorde, wat haar volgens de regels van het Genootschap buiten het gemeenteverband stelde, schreef Mrs. Fry: „de neerslachtigheid „van geest, die mij den laatsten tijd eigen is, is niet „alleen een gevolg van mijn leed, dat mijn kind zich „niet houdt aan de grondstellingen, waarin ik haar heb „opgebracht en van de miskenning der groote waarde, „die ik zelve daaraan hecht; maar ook van mijne vrees, „dat mijn gedrag in deze door anderen ten kwade zal „worden uitgelegd." Zij verwachtte namelijk, dat men haar in de Kwakergemeente openlijk zoude berispen, omdat zij hare toestemming tot dit huwelijk had gegeven. Maar die had zij haar kind niet willen onthouden. „Wij „hebben dit jaar veel moeten nadenken over de betee„kenis van het huwelijk," heet het in haar dagboek. „Dat het zeer wenschelijk is, dat jongelieden huwen,