is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„eene wezenlijke zwakheid in mij; mocht ik gesterkt „worden om die te overwinnen. Ik gevoel, dat ik prikkelbaar ben en dat zelfs aan anderen laat blijken." Eene innige blijdschap was haar echter nog, op denzelfden dag, waarop hare oudste dochter haar een kleinzoon schonk, de geboorte van eenen zoon. „Mijn lief kind," schreef zij, „als hij mag blijven leven, hoop ik, dat hij Gode „gewijd zal zijn; misschien is het eene zwakheid van „mij; maar ik heb mijn hart zeer bijzonder op dit kind „gesteld in de hoop, dat hij ons een steun zal zijn in „onzen ouden dag en ook een trouw dienaar van Christus. Moge ik daaraan niet hinderlijk zijn door valsche „toegevendheid, maar hem leiden door voorbeeld, leering „en ware tucht uit liefde en wijsheid beide." Toen zij na haar herstel haar werk in Newgate hervatte, werd zij door de leden van het dames-comité en door de gevangenen, die haar zeer hadden gemist, met groote hartelijkheid begroet. „Ik was nog zwak en gedrukt van „stemming," schrijft zij, „maar gevoelde toch opnieuw „het groote belang van dit gevangeniswerk; wat kun„nen zij. die er zich aan wijden en kracht ontvangen „om er in te volharden, veel doen ter voorkoming van „kwaad, dat juist binnen de muren der gevangenis „wordt beraamd en uitgedacht."

Tot nog toe had zij geen eigenlijke materiëele zorgen gekend, al had haar echtgenoot reeds vroeger een zwaar geldelijk verlies geleden. Maar omstreeks