is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.waarin de diepe wateren mij welhaast verzwolgen. „Ik heb roem en verheffing onder mijne mede-sterve„lingen gekend; en ik ben diep voor hen vernederd. „Ik heb ondervonden hoe leed het doet, als teerbeminden ons worden ontrukt door den dood en ook „hoe gelukkig het maakt, als zij ons worden geschonden; het laatste tot nog toe meer dan het eerste

„En wat is nu de uitkomst van dit alles? Het is, dat „de Heer genadig en barmhartig is, dat zijne ontfermin-

„gen niet falen, maar dagelijks worden vernieuwd

«Moet ik niet roemen: Er is geen God als onze God; „en dat het een gezegend ding is, Hem te mogen „dienen, al is het onder het dragen van een kruis? „Boven alles bid ik dan ook voor mij zelve, dat wat „er nog voor mij zij weggelegd, of wat ik nog hebbe „door te maken, niets mij zal scheiden van Zijne „liefde of mij weerhouden van Zijnen dienst; maar dat „ik steeds meer geheel en al Hem zij toegewijd met „hart, geest en verstand door den genadigen bijstand „van mijnen dierbaren en gezegenden Verlosser."

V.

De uitgebreide correspondentie, die Mrs. Fry nu reeds sedert jaren onderhield met autoriteiten en hoog geplaatste personen in het buitenland, leidde als van zelf tot eenige buitenlandsche reizen om het terrein,