is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gurney, den trouwen medestrijder van Wilberforce bij diens bestrijding van den slavenhandel, eene zaak, waarin ook Mrs. Fry met hart en ziel deelde. Haar weg leidde haar nu over Holland, waar zij werd ontvangen door koning Willem II en koningin Anna Paulowna, door de prinses van Oranje, later koningin Sophie, en door prinses Frederik. Van dit bezoek schreef zij aan hare kinderen, die haar voor hare afreis een nieuw bruin zijden kleed en een donkerkleurigen zijden shawl hadden geschonken: „Ik had mij zoo mooi mogelijkgemaakt, „want dit was een zeer gewichtig bezoek. Wij hadden „den koning zeer veel te zeggen over West-Indië, over „de gevangenissen en over het onderwijs van de kin„deren van zijn volk. De koning is levendig en verstandig, geheel een gentleman; hij was in uniform; „de koningin, eene zuster van den keizer van Rusland, „is zeer schoon en statig en droeg een rijk wit morgen„gewaad; de prinses van Oranje was eveneens. Nadat „wij waren voorgesteld, trad de koning dadelijk op „eenen gemakkelijken toon met mij in gesprek over „mijn gevangeniswerk. Ik vertelde hem de geschiedenis „er van en hij vroeg mij, hoe ik dat alles had kunnen „doen, daar ik zoo vele kinderen had; maar ik legde „hem uit, dat mijne dochters mij hielpen. Hij scheen „vol belangstelling even als de koningin. Toen zeide „ik, dat mijn broeder Joseph zoo juist van eene reis „naar West-Indië was terug gekeerd en den koning