is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FLORENCE NIQHTINGALE.

1820

Aan eenen maaltijd, den officieren, die in de jaren 1854—1856 hadden deel genomen aan den Krimoorlog, bij hunnen terugkeer in het vaderland aangeboden, werd voorgesteld, dat elk der aanwezigen op een strookje papier zoude schrijven den naam van den persoon, wiens diensten gedurende den afgeloopen veldtocht naar zijne meening het langst en het dankbaarst in de herinnering van het nageslacht zouden blijven bewaard; en bij het aflezen dier briefjes bleken deze alle zonder onderscheid denzelfden naam te bevatten , dien van Florence Nightingale l). Die profetie is thans bewaarheid. Na ruim vijftig jaren hooren wij ouderen onder ons nog wel eens gewagen van die bloedige worsteling in het verre Oosten; maar terwijl de namen der aanvoerders en staatslieden, die in dien krijg op den voorgrond traden, bij de groote menigte

i) Sarah Tooley. The life of Florence Nightingale. Van dit werk verscheen cene Hoiiandsche vertaling van de hand van J. W. Onnen— Bongers.