is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in vergetelheid zijn geraakt, klinkt nog altijd bekend en geëerbiedigd de naam van haar, die men de heldin van den Krimoorlog heeft genoemd, de naam van Florence Nightingale.

Maar ofschoon hare werkzaamheid in de hospitalen aan den Bosporus zeker het hoofdmoment in het leven van Florence Nightingale is geweest, het zwaartepunt van hare werkzaamheid ligt elders, ligt in het algemeen in haar doen beseffen van de hooge waarde van vakopleiding en loonarbeid ook voor de beschaafde, gefortuneerde vrouw van stand, en in het bijzonder in hare organisatie der ziekenverpleging door ziekenverpleegsters van beroep. In dit opzicht is haar levenswerk internationaal geweest, heeft het ook in ons Nederland zijnen invloed doen gelden. Want de beoefening der ziekenverpleging als een vak, als een beroep, dagteekent van het midden der 19de eeuw, van het optreden van Florence Nightingale. Eerst deze heeft de ziekenverpleging doen erkennen als een vak, dat, zoo goed als ieder ander, stelselmatig verworven kennis en gezette voorbereiding eischt, — als een vak, dat beoefend moet worden om zich zelfs wil, als de noodzakelijke, onmisbare aanvulling van het vak van den geneesheer, van den hygiënist, en niet enkel, zooals bij de verpleging door liefdezusters reeds van overoude tijden het geval is geweest, als middel om in den tijd van beproeving, dien de kranke doormaakt, te kunnen inwerken