is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaan, heette het; maar het groote onderscheid was, dat die liefdezusters voor een groot deel waren geweest vrouwen van stand, van voor haren tijd hooge beschaving en ontwikkeling. Zij hadden wetenschappelijke neigingen, zin voor studie en lieten zich gaarne onderwijzen in wat destijds bekend was aangaande geneeskunde en verbandleer; bovendien werden zij geleid door godsdienstige beweegredenen en daardoor tot zelfopoffering en plichtsbesef gebracht. Maar een beroep, dat noch door systematische opleiding noch door hoogere zedelijke motieven werd gedragen, viel als van zelf meer en meer in handen van onontwikkelde, onbeschaafde vrouwen als eene laatste uitkomst voor de allerbehoeftigsten onder haar, of voor wie om de eene of andere vlek in haar verleden niets beters vinden kon. Door haar gemis aan vakkennis, aan beschaving, aan dien godsdienstigen drijfveer, die in vroeger tijden tot een leven van de uiterste toewijding had geleid, waren de verpleegsters in gasthuizen en gestichten in het begin der 19de eeuw haast eene schandvlek voor haar volk, een gevaar voor hare omgeving geworden. Hare dronkenschap was spreekwoordelijk en hare zedelijkheid was van zoo min allooi, dat geene eerbare vrouw het kon wagen met haar te dienen zonder haren goeden naam in verdenking te brengen.

Dit soort van vrouwen had dan ook de handen vrij in de vervuilde ziekenzalen, waar geene vrouw van