is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dusseldorp aan den Rijn. In den loop van het jaar 1849 kwam zij er aan, na eerst nog op eene reis van een paar jaren door Frankrijk en Italië zich op de hoogte te hebben gesteld van den arbeid der RoomschKatholieke liefdezusters. Te Kaiserswerth vond zij nu al hare idealen van liet oogenblik verwezenlijkt: eene Protestantsclie inrichting, die al de voordeelen der oude kloosterorden bood zonder hunne bindende geloften. Pastor Fliedner, de stichter, was een man van groote, innige vroomheid en een geboren philanthroop. Hij gevoelde van den beginne behoefte aan de hulp der vrouw in zijne worsteling met zonde en ellende, en daartoe had hij het ambt der diaconessen uit de eerste Christengemeenten weder doen herleven. De diaconessen, die iiij opleidde, hadden zich te beschouwen als dienstmaagden van Christus en om Zijnentwil van armen en kranken; zij werden na afloop van haren proeftijd tot haar ambt ingezegend inet oplegging der handen in naam van den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest, maar niet gebonden door eenige gelofte. Het stond haar ten allen tijde vrij terug te keeren naar hare verwanten , als men daar hare hulpbehoefde ; zij mochten huwen; maar dan niet langer in de inrichting blijven, opdat nieuwe rechten en verplichtingen niet in strijd zouden komen met de oude. Voor haar onderhoud werd in de inrichting gezorgd; doch bezoldigd werden zij niet. Pastor Fliedner

8