is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plannen voor eene verbeterde armverzorging en zij deed veel huisbezoek met diens echtgenoote om van wat zij daarbij opmerkte, velerlei in praktijk te brengen bij hare latere organisatie der wijkverpleging in Engeland. Na afloop van haren proeftijd werd zij door pastor Fliedner met oplegging der handen en met de gebruikelijke woorden ingezegend.

Vervolgens keerde zij naar Engeland terug, gedreven door het verlangen om van den schat, dien zij gevonden had, nu ook mededeeling te doen. Bij ervaring kende zij immers het gevoel van leegte en van onbevredigd verlangen naar een arbeidsveld voor die werkkracht, die, met haar, zoo menigeen harer tijdgenooten in zich voelde, maar zonder er even als zij een uitweg voor te kunnen vinden; zij voelde zoo voor de verveling, die het onvermijdelijk gevolg was van het gemis aan allen degelijken arbeid, waartoe men was opgeleid en geschoold; zoodat voor meisjes uit den gegoeden stand nauwelijks eenige andere bezigheid bleef dan les geven in eene Zondagsschool, en meisjes zonder eigen middelen in later leven een lastpost werden voor broeders of andere mannelijke verwanten. Zij zette zich daarom tot de samenstelling van een geschrift over de inrichting te Kaiserswerth en gaf daarin eene uitvoerige beschrijving van de geschiedenis en van het doel der stichting, na eerst in de voorrede met warmen drang de jonge vrouwen in Engeland tot navolging te hebben

8*