is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Is geene enkele der dochters van het Engelsche volk, „nu de nood dringt, gereed tot dit werk van barm-

„hartigheid? Frankrijk heeft zijne liefdezusters

„bij scharen uitgezonden en aan het leger van gewonden en stervenden schenken deze verlichting en vertroosting, zooals alleen de hand der vrouw die kan

„schenken Staan wij, Engelschen, dan zoo

„ver beneden de Franschen in zelfverloochening en in „toewijding tot eenen arbeid, dien Christus zoo bijzonder „heeft gezegend als een werk aan Hem Zeiven verdicht, zeggende: Ik ben ziek geweest en gij hebt Mij „bezocht."

Wie dien oproep ongehoord kon laten voorbij gaan, — niet Florence Nightingale. Den 15Uen October 1854, denzelfden avond nog van den dag, waarop zij William Russell's artikel las, na reeds diep bewogen te zijn geweest door de tijdingen van nameloos lijden op hef slagveld, die met iedere post inkwamen, schreef zij aan Mr. Sidney Herbert, hoofd van het Departement van Oorlog, dat zij zich beschikbaar stelde voorden dienst in de hospitalen te Scutari; en haar schrijven kruiste den brief, waarin haar van regeeringswege het oppertoezicht over die hospitalen werd aangeboden.

Want ook de Regeering kon bij al die onrustbarende berichten niet werkeloos blijven; zij werd er door gedrongen tot krachtig ingrijpende maatregelen. De verpleging der gewonden te velde door vrouwen was wel